dokumenty magazynowe Program magazynowy WMS.net

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

Dokumenty magazynowe w systemie WMS.net

Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

Dokumenty Pz

Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów.

Dokumenty PZB

Nie każda dostawa do magazynu poprzedzana jest awizacją dostaw. Wciąż często rejestrowane jest przyjęcie do magazynu dokumentem PZ bez awizacji. Dostawa wprowadzana bezpośrednio do magazynu (z pominięciem zamówienia) w programie magazynowym rejestrowana jest za pomocą dokumentu oznaczonego symbolem PZB.

Dokumenty magazynowe PZB są to zwykłe dokumenty przyjęć zewnętrznych, występujące w standardowych programach handlowych i ERP jako dokumenty PZ. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Program magazynowy dokumenty magazynowe, WMS system zarządzania magazynem,organizacja systemu magazynowego.

Zamówienie wydania

Przed fizycznym wydaniem artykułów z magazynu można wprowadzać dokumenty zamówień związanych z wydaniem. Zlecenie wydania wprowadzane jest za pomocą dokumentu ZWZ. Dokument zamówienia wydania może wprowadzić do systemu magazynowego także zewnętrzna firma – właściciel towaru. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. program magazynowy, wms magazyn,oprogramowanie do zarządzania online.

Dokumenty Wz

Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.

Dokumenty WZB

Coraz częściej wydawanie z magazynu realizowane jest na podstawie zamówienia – dokumenty zlecenia wydania. Jednak wciąż realizowane są wydania towaru ad hoc, bez wcześniejszego zgłaszania zapotrzebowania. Dokumenty WZB to standardowe dokumenty wydania zewnętrznego Wz wydzielone jako osobny rejestr dokumentów, które nie są powiązane z dokumentami zleceń wydań (zamówień).

Wydanie na zewnątrz oznacza wydanie z magazynu na określonego kontrahenta. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Program magazynowy dokumenty magazynowe, wydanie z magazynu.

Dokumenty Pw

Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.

Przyjęcie wewnętrzne do jeden z wielu dokumentów magazynowych, które obsługuje system WMS. W magazynie wysokiego składowania podobnie jak w zwykłych magazynach można korygować stany magazynowe poprzez dokumenty wewnętrzne.

Dokument magazynowy PW dotyczy zwiększenia stanów magazynowych i wykorzystywany jest przy inwentaryzacji ciągłej do wprowadzania nadwyżek oraz przyjmowania pozycji wynikających z kompletacji czy produkcji. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Program magazynowy przyjęcie do magazynu, oprogramowanie do zarządzania magazynem, aplikacja webowa.

Dokumenty Rw

Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy. Dokumenty RW stanowią przeciwieństwo dla dokumentów PW, gdyż ich zadaniem jest umniejszanie stanów magazynowych z określonej lokacji. Rozchód wewnętrznych to dokument RW nie powiązany z wydaniem towaru na zewnątrz.

Rozchód może mieć miejsce w wielu sytuacjach, np. pobranie części do zmontowania innego produktu (kompletacja), rozchodowanie artykułów uszkodzonych, reklamowanych, wydanie na próbki lub z przekroczoną datą (terminem) ważności (przydatności do użycia). W wyniku rozchodowania towaru z magazynu za pomocą dokumentów RW fizycznie określony artykuł powinien zostać wydany, usunięty lub poddany utylizacji.

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Program magazynowy dokumenty magazynowe, wydanie z magazynu,gospodarka opakowaniami w magazynie,system mobilnej obsługi magazynu.

Dokumenty Zl

Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach ; magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.

W magazynach wysokiego składowania przesunięcie z jednego miejsca składowania na inne rejestrowane jest za pomocą specjalnego dokumentu zmiany lokacji (dokument ZL). Dokumenty ZL podobne są w pewien sposób do dokumentów przesunięcia między magazynami (dokument Mm), jednak w tym wypadku przesunięcie obejmuje jeden ten sam magazyn.

Dokument magazynowy zmiany lokacji magazynowej ZL powoduje zawsze dwa zapisy w bazie dla jednego ruchu. Pierwszy zapis rejestruje zdjęcie ze stanu z określonej lokalizacji, drugi przyjęcie do nowej lokalizacji. Pozostałe informacje dotyczące określonej pozycji w magazynie są przepisywane.

Obie pozycje są zawsze ze sobą powiązane i użytkownik nie może edytować (zmieniać) wybranej pozycji, gwarantuje to zachowanie spójności danych. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Program magazynowy dokumenty magazynowe.

Komisjonowanie

Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty Rw rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania).

Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem P. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent, w pozycjach wyświetlana jest lista towarów wybranego kontrahenta.

Przy Operacji nie jest rejestrowana pora wyładunku przepakowanie nie jest ujęte w zestawieniach kosztów. Przyjęcie po przepakowaniu rejestrowane jest za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem P. W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent a w pozycjach dokumentu wyświetlana jest lista towarów kontrahenta.

Przyjęcie z przepakowania nie jest ujmowane w zestawieniach kosztów. Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane jest zastosowanie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania. Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania.

W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet ze współczynnikiem obliczana jest jako iloczyn stawki podstawowej i współczynnika. Komisjonowanie (order picking)

Dokumenty paletowe

Dokumenty magazynowe mogą być powiązane i generować dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet MIX, rozliczaniem palet z kontrahentami.

Sposób wyświetlania rejestrów dokumentów magazynowych

Przechowywanie informacji na temat aktualnego stanu magazynowego jest dużym wyzwaniem logistycznym, zwłaszcza w przypadku firm dysponujących wieloma magazynami oraz generującymi duże obroty. Takiemu wyzwaniu stawia czoła firma Software Studio, która opracowała program o nazwie Magazyn.WMS.

Celem programu Magazyn.WMS jest gromadzenie informacji dotyczącej stanu inwentarzowego w magazynach. Program znacząco ułatwia zarządzanie danymi takimi jak przyjęcia i wydawania towarów oraz monitorowanie trasy przesyłu towaru między poszczególnymi magazynami. Program opiera się na bazie danych MS SQL, co zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu magazynowania, możliwość korzystania z systemu równocześnie przez wielu. Interfejs programu oferowanego przez Software Studio jest przejrzysty i intuicyjny.

Wszystkie funkcje można wywoływać z poziomu wstążki zlokalizowanej na górze okna programu. Z poszczególnych poziomów (Nowy/Magazyn/Kartoteki/Informacje) po ich wyborze dostępna jest lista dedykowanych funkcji. Jedną z takich funkcji są przyjęcia towaru na magazynie (Magazyn/Przyjęcia).

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.